Πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού

27 Μαΐου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και με προοπτική μετατροπής της σύμβασης μετά την παραπάνω διάρκεια σε αορίστου χρόνου. Θα ισχύσει δοκιμαστική περίοδος ενός μηνός.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  Ο χρόνος προϋπηρεσίας.
  Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 27/05/2021 έως και 04/06/2021.
  Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.

  Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν:
  1) Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
  2) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
  3) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
  4) Βεβαίωση μέλους της ΕΝΕ.
  5) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, εάν υπάρχει, όπως: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία
  6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.


Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.