ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ Ή ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑΣ

15 Φεβρουαρίου, 2022 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Φυσικοθεραπευτή/Φυσικοθεραπεύτριας Τ.Ε.
ή Γυμναστή/Γυμνάστριας απόφοιτο ΤΕΦΑΑ για 6ωρη απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 10 μηνών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή Πτυχίο ΤΕΦΑΑ.
    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 14/2/2022 έως και 21/2/2022.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν:

1) Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
3) Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
4) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

Κατεβάστε την αίτηση κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.