ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

01 Νοεμβρίου, 2023 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και με προοπτική μετατροπής της σύμβασης μετά την παραπάνω διάρκεια σε αορίστου χρόνου. Θα ισχύσει δοκιμαστική περίοδος ενός μηνός.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ.
  2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Ο χρόνος προϋπηρεσίας

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 1/11/2023 έως και 10/11/2023.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
  2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
  3. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  4. Βεβαίωση μέλους της ΕΝΕ.
  5. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, εάν υπάρχουν, όπως: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.