Διοικητικό προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή, τη Γραμματέα – Διαχειρίστρια και τον Λογιστή.

Διευθυντής

Τη θέση του Διευθυντή κατέχει από το έτος 2017 ο κ. Αναστάσιος Τρακάκης. Ο κ. Τρακάκης κατέχει πτυχίο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής), με μεταπτυχιακό στη Στατιστική και ειδίκευση στις ποσοτικές μεθόδους στη λήψη αποφάσεων (Msc Statistics) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και αρίστευσε.

Ο Διευθυντής προΐσταται όλου του Προσωπικού, έχει γενική εποπτεία για την καλή λειτουργία του Ιδρύματος και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Γραμματέας – Διαχειρίστρια

Η Γραμματέας – Διαχειρίστρια διεξάγει όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος, συντάσσει το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού και τηρεί βιβλίο Προσωπικού, βιβλίο τροφίμων, βιβλίο κινητής, βιβλίο ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος και βιβλίο διαθηκών.
Έχει την εποπτεία, μαζί με τον Διευθυντή ολόκληρης της περιουσίας του Ιδρύματος και αναπληρώνει τον Διευθυντή όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Λογιστής

Ο Λογιστής τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία.
Παρακολουθεί τις μισθώσεις των ακινήτων και εκτελεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Ιδρύματος.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.