Διοικητικό προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από τη Διευθύντρια, τη Γραμματέα – Διαχειρίστρια και τον Λογιστή.

Διευθύντρια

Τη θέση της Διευθύντριας κατέχει από το Σεπτέμβριο του 2020 η κ. Θεοδώρα Μοίρα.
Η Διευθύντρια προΐσταται όλου του Προσωπικού, έχει γενική εποπτεία για την καλή λειτουργία του Ιδρύματος και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Γραμματέας – Διαχειρίστρια

Η Γραμματέας – Διαχειρίστρια διεξάγει όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος, τηρεί βιβλίο τροφίμων, βιβλίο κινητής, βιβλίο ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος και βιβλίο διαθηκών. Έχει την εποπτεία, μαζί με τη Διευθύντρια ολόκληρης της περιουσίας του Ιδρύματος και αναπληρώνει τη Διευθύντρια όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Λογιστής

Ο Λογιστής τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία.
Παρακολουθεί τις μισθώσεις των ακινήτων και εκτελεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Ιδρύματος

×

Make an appointment and we’ll contact you.