Σκοπός και μορφή του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα είναι φιλανθρωπικό και συνεστήθει με το υπ’ αριθμ. 13/23-12-72 Β. Δ/γμα με την επωνυμία Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», είναι Ν.Π.Ι.Δ. και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Σκοπός του είναι η περίθαλψη ανίκανων προς εργασία απόρων γερόντων και των δύο φύλων, η στέγαση, η διατροφή αυτών, καθώς και η ιατροφαρμακευτική και κάθε άλλη συναφής περίθαλψή τους.

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.