ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15 Ιουλίου, 2018 - in Ανακοινώσεις

Το Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συντήρηση των δύο (2) ανελκυστήρων του Ιδρύματος (ο ένας εκ των οποίων χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφίμων).

Καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά μέχρι και την Πέμπτη 19/07/2018. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι ένα (1) έτος. Στην τιμή της προσφοράς εκτός από τη συντήρηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η επισκευή τους σε περίπτωση βλάβης (άμεση ανταπόκριση), όπου και την αναλαμβάνει ο μειοδότης. Τα υλικά για την επισκευή τους θα επιβαρύνουν το Γηροκομείο.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 19/07/2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Ιδρύματος.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/7/2018 και ώρα 1.00 μ.μ.. Όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, δύναται να παρευρεθούν.

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.