Πρόσληψη Νοσηλευτικό προσωπικό

09 Απριλίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ενδιαφερόμενου ώστε να ενταχθεί στο Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ιδρύματος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου – εξάμηνης διάρκειας στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να το καταθέσουν ιδιοχείρως έως τη Δευτέρα 13/4/2020 και ώρα 2 μ.μ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.
 2. Προϋπηρεσία σε συναφή αντικείμενο άνω των 3 ετών.
  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 3. Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 9/4/2020 έως και 13/4/2020.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με το βιογραφικό τους, πρέπει να συνυποβάλλουν:

 1. Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών, εάν υπάρχει, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
 3. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 4. Βεβαίωση μέλους της ΕΝΕ.
 5. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας.
 6. Λοιπά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα ή ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται. Χρόνος συνδρομής των κριτηρίων και των γενικών και απαιτούμενων προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.