Πρόσληψη Νοσηλευτικού Προσωπικού

31 Ιουλίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών και με προοπτική μετατροπής της σύμβασης μετά την παραπάνω διάρκεια σε αορίστου χρόνου. Θα ισχύσει δοκιμαστική περίοδος ενός μηνός.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.
  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 3. Ο χρόνος προϋπηρεσίας.
  Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 31/7/2020 έως και 17/8/2020.
  Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
  Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν:
  1) Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
  2) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, εάν υπάρχει, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
  3) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
  4) Βεβαίωση μέλους της ΕΝΕ.
  5) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, εάν υπάρχει, όπως: i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία
  6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται. Χρόνος συνδρομής των κριτηρίων και των γενικών και απαιτούμενων προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.