Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

04 Αυγούστου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία Γηροκομείο Σπάρτης «Οι Άγιοι Ανάργυροι», που εδρεύει στη Σπάρτη, Επισκόπου Βρεσθένης 30, ΝΠΙΔ, ζητά την πρόσληψη ενός ατόμου για τη θέση του Διευθυντή του Ιδρύματος, μέσω δημόσιας ανακοίνωσης προσέλκυσης κατάλληλων υποψηφίων, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κενής θέσης εργασίας.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά, θα ακολουθήσει η επιλογή των υποψηφίων που θα αφορά τη διακρίβωση των γνώσεων, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων. Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη, ώστε να επιλεγεί ο/η καταλληλότερος/η, για τη θέση που προκηρύσσεται.


Γενικές προϋποθέσεις :

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της ΕΕ, άνδρες ή γυναίκες, ηλικίας από 28 έως 45 ετών. Ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως.
  2. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή να έχουν οριστική και νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου.
  4. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Τίτλο σπουδών ΑΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αν οι σπουδές σε ΑΕΙ δεν αφορούν οικονομικές σχολές ή σχολές διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής, τότε οι μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει απαραιτήτως να είναι στο αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων, ή της λογιστικής, ή της διοίκησης μονάδων υγείας.
  4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα αντικείμενα: Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστική ή Διοίκηση Μονάδων Υγείας
  5. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency, αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος ή αντίστοιχο από φορέα του εξωτερικού, μεταφρασμένο και επικυρωμένο σύμφωνα με το Νόμο.
  6. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του δημοσίου. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις. Θα εκτιμηθεί η πραγματική εμπειρία και γνώση της λειτουργίας της επιχείρησης, του οργανισμού ή του ιδρύματος. Η γνώση λειτουργίας του λογιστηρίου, η εξοικείωση με εξωτερικές εργασίες που αφορούν συναλλαγές με τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες καθώς και η επικοινωνία με πελατεία.


Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται 10 εργάσιμες ήμερες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων θα υποβάλλονται στα γραφεία του ιδρύματος αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, από 8 πμ έως 1 μ.μ., τις εργάσιμες ήμερες.

Σπάρτη, 3 Αυγούστου 2020

Το Δ.Σ.

Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.