Παράταση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη φυσικοθεραπευτή/τριας

19 Ιουλίου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Φυσικοθεραπευτή/Φυσικοθεραπεύτριας Τ.Ε. ή Δ.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Φυσικοθεραπείας.
  2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 09/07/2021 έως και 23/7/2021.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1) Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
3) Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
4) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.